Publicaties en lezingen, 1974-2014

 

1974

“Sociologie, van convergentie naar confrontatie”. In: De Gids, 137, nr. 2, pp. 144-149.

“The Dialectical Imagination” (Besprekingsartikel over het gelijk­namige boek van Martin Jay). In: De Gids, 137, nr. 3,pp. 230-236.

“Bestaat Archie Bunker wel?” (Besprekingsartikel over Sennett and Cobb: The Hidden Injuries of Class). In: De Gids, 137, nr. 4, pp. 289-294.

“Fanatische docenten ongewenscht! De toelating van Franc van der Goes als privaatdocent aan de Universiteit van Amsterdam”. In: De Gids, 137, nr. 5, pp. 352-358.

“Heilbroners onderzoek naar onze toekomst” (Besprekingsartikel van Robert Heilbroner: An Inquiry into the Human Prospect). In: De Gids, 137, nr. 6-7, pp. 494-500.

“Volg het spoor terug. Beeld en betekenis van een plan.” In: Amster­dams Sociologisch Tijdschrift, 1, nr. 1, pp. 75-83.

“Over de praxis van het zitten”. In: Amsterdams Sociologisch Tijd­schrift, 1, nr. 2, pp. 20-25.

“Sociologisch Signalement”. Vaste rubriek over sociologische litera­tuur in Intermediair: 24 mei (over Theory and Society en boeken van Philips en Gouldner), 19 juli (Van Heek, Goddijn en Van Doorn), 13 september (De Jager en Mok, Boonzajer-Flaes en Ramondt, Van Amers­foort), 15 november (Goudsblom en Laeyendec­ker), 20 december (Hoef­nagels, Heilbroner, Berger).

 

1975

“Een sociologische top-tien”. In: De Gids, 138, nr. 3, pp. 199-202.

“Grensverleggend of blikverruimend? Opmerkingen over het ‘Amsterdam Festival of the Social Sciences.'” In: De Gids, 138, nr. 5-6, pp. 400-404.

“De zwarte raven van Renate Rubinstein”. (Bespreking van: Klein Chinees woordenboek) In: De Haagse Post, 62, nr. 29 (19 juli), pp. 31-34.

“You can’t judge a book by looking at the cover” (Besprekings­artikel van: Hurd, Human Societies) In : Amsterdams Sociolo­gisch Tijdschrift, 1, nr. 4, pp. 86-100.

“Een nieuw geluid in de sociologie”. In: Amsterdams Sociolo­gisch Tijdschrift, 2, nr. 2, pp. 97-101.

“Sociologisch Signalement”. Vaste rubriek over sociologische litera­tuur in Intermediair: 21 februari (over boeken van Jolles, Ellemers, Zijderveld, Giddens), 18 april (De Boer en Köbben, Van Doorn, Heeren en Van Praag), 25 april (Collins en Makowski, Rademakers en Petersma), 4 juli (Zijderveld, Blu­mer), 11 juli (Gouldner), 22 augustus (jubi­leumnummer M&M, Hindess, Mulkay), 14 november (De Jager, Bottomore, Mann).

 

1976

“De gematigde John Stuart Mill en de radicale”. In: NRC-Han­delsblad (Cultureel Supplement), 20 februari.

“De ‘literaire’ sociologie van mevrouw Romein”. In: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 2, nr. 4, pp. 105-114.

“Sociologie in het werk van Quack”. Deel I: Amsterdams Socio­logisch Tijdschrift, 3, nr.1, pp. 33-50. Deel II: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 3, nr. 2, pp. 303-327.

(met Nico Wilterdink) “Het lustrumcongres van de NSAV”. In: Socio­drome, 1, nr. 5, pp. 5-6.

“Sociologisch Signalement”. Vaste rubriek over sociologische lite­ratuur in Intermediair: 9 januari (over boeken van Van Heek, Duijker en Uhlenbeck, Peschar, Negt), 27 februari (Soci­odrome, Riesthuis, Banks, themanummer M&M), 16 april (Kwant en Van Houten, Kruyt, Kruithof), 4 juni (Pietersen, De Haas, Saal, Albeda), 16 juli (Veblen, Den Hollander), 10 september (Punch, Pressat).

(met Michel Korzec) “Prof. Jolles en de legalisatie van het marxisme”. In: Sociodrome, 1, nr. 3, pp. 4-6.

1977 (met Nico Wilterdink) “Conservatisme en sociologie in de jaren dertig”.In: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 3, nr. 4, pp. 489-515.

“In het zicht van de finish. Problemen bij de begeleiding en beoorde­ling van doctoraalscripties in de sociologie.” In: Sociodrome, 2, nr. 6-7, pp. 3-7.

(met Nico Wilterdink) “Toen en thans. Het lustrumcongres van de NSAV” In: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 3, nr. 4, pp. 457-464.

“Sociologisch Signalement”. (Bespreking van boeken van Berting en Kroes, Thoenes en Schipper-Peet). In: Intermediair, 18 februari.

Redactie, samen met J. Goudsblom, A. de Keyser en C.T. Marij­nen, van de bundel Hoofdstukken van de sociologie. Utrecht/­Antwerpen: Het Spectrum.

 

1978

“Sociologie als specialisme, sociologie als generalisme. Over de eerste jaren van de Nederlandse Sociologische Vereniging”. In: F. Bovenkerk e.a. (red.), Toen en thans. Baarn: Ambo. pp. 119-131.

(met A.J.F. Köbben), “Sociologie als wetenschap van de wijs­heid achteraf”. In: F. Bovenkerk e.a. (red.), Toen en thans. Baarn: Ambo, pp. 9-14.

(met I. Baas), “Het schuchter rendez-vous”. In: Sociodrome, 3, nr. 5, pp. 11-1

(met Nico Wilterdink), “Conservatisme en sociologie in de jaren dertig” (Herziene versie van het gelijknamige artikel van 1977) In:Bovenkerk e.a. (red.), Toen en thans, Baarn: Ambo. pp. 119-131.

Redactie, met F. Bovenkerk, H.J.M. Claessen, A.J.F. Köbben en N. Wilterdink, van de bundel: Toen en thans. De sociale weten­schappen in de jaren dertig en nu. Baarn: Ambo.

 

1979

(met Danielle Bourgois), “Een interview met Philippe Ariès”. In: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 6, nr. 2, pp. 182-208.

(met Jan Godschalk) “Interview met André Köbben”. In: Sociod­rome, 4, nr. 2, pp. 4-8.

(met Kees Bruin), “Sociologisch Schrijven”. In: Sociodrome, 4, nr. 4, pp. 3-6.

“Acht vader, niet meer!” In: Sociodrome, 4, nr. 5,. pp. 7-9.

 

1980

(met Danielle Bourgois), “Een interview met Philippe Ariès” (Zie 1979a) Herdrukt in: Banck e.a.: Gestalten van de dood. Baarn: Ambo, pp. 86-108. Dit artikel werd ook gepubliceerd in: Doodgewoon. Nijme­gen: Studium Generale van de Katholieke Universiteit Nijmegen, pp. 85-106.

(met Philippe Ariès en Danielle Bourgois), Bewerking en verta­ling in het Neder­lands van het artikel van Philippe Ariès, “La société devant la mort”: “De samenleving tegenover de dood”. Gepubliceerd in: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 6, nr. 2, pp. 168-181. Tevens in: Dood­gewoon, Nijmegen: Studium Generale van de Katholieke Universiteit Nijmegen. pp. 67-84. Tevens in: Gestalten van de dood. Baarn: Ambo, pp. 75-85.

“Het Nederlandse volkskarakter” In: Amsterdams Sociologisch Tijd­schrift, 6, nr. 4, pp. 643-675.

“Het hinderlijk ambacht” (Bespreking van het gelijknamige boek van H.M. Jolles) In: Sociologische Gids, 27, nr. 1, pp. 74-76.

“Sociology and Socialism at the Turn of the Century. Notes on a Study in Progress about W.A. Bonger.” Paper presented at the Paris Con­ference on the History of the Social Sciences, July 3-5, 1980. International Sociological Association, Com­mittee on the History of Sociology.

Redactie, met G.A. Banck, L. Brunt, H. Hilhorst en J. IJzer­mans, van de bundel: Gestalten van de dood. Studies over abortus, euthanasie, rouw, zelfmoord en doodstraf. Baarn: Ambo.

 

1981

“W.A. Bonger en ‘het vrouwenvraagstuk'”. In: Amsterdams Socio­logisch Tijdschrift, 8, nr. 2, pp. 285-31

“Zorgelijkheid over onze volksaard” (Recensie van S.W. Couwen­berg (red.), De Nederlandse natie). In: NRC-Handelsblad (Z Supplement), 23 mei.

“Symposion, tijdschrift voor maatschappijwetenschap”. In: Sociodrome, 6, nr. 6, pp. 8-10. Gevolgd door : “Antwoord aan Anton Blok”. In: Sociodrome, 7, nr. 1, p. 19.

 

1982

“What is typically Dutch? Sociologists in the 1930s and 1940s on the Dutch National Character”. In: The Netherlands’ Journal of Sociology, 18, pp. 103-125.

“Studeersociologie en beweersociologie. Betrekkingen tussen de Nederlandse en de Duitse sociologie in de jaren twintig en dertig”. In: Katinka Dittrich e.a. (red.), Berlijn-Amsterdam, 1920-1940, Wisselwerkingen. Amsterdam:Querido, pp. 82-88.

” ‘Men houde ons niet voor utopisten.’ Studenten en socialis­ten rond de eeuwwisseling”. In: Jubileumuitgave van Folia Civitatis: 1632-1982. 350 jaar wetenschap in Amsterdam. 9 januari. pp. 80-85.

 

1983

“W.A. Bonger, een profiel”. In: Het vierde jaarboek voor het demo­cratisch socialisme. Amsterdam: De Arbeiderspers en de Wiardi Beckman Stichting, pp. 114-146.

“De bibliografie van de Nederlandse sociologie”. In:Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 10, nr. 3, pp. 589-592.

1984 “Ideologie als kooi van Faraday”. Congrespaper sociologendagen 1984 in de VU in Amsterdam, sessie 9.12.

(met Nico Wilterdink), “Een nieuwe Van Doorn en Lammers?” Congrespaper sociologendagen 1984 in de VU in Amsterdam, sessie 8.2.

 

1985

“Bevolking”. Hoofdstuk 8 in: Wilterdink en Van Heerikhuizen, Samen­levingen. Groningen: Wolters-Noordhoff, pp. 240-269.

(met Nico Wilterdink), “Het terrein van de sociologie”. Hoofd­stuk 1 in: Wilterdink en Van Heerikhuizen, Samenlevingen. Groningen: Wolters-Noordhoff, pp. 13-43

(met Nico Wilterdink), “Over sociologie; theorie, onderzoek, toe­passing”. Hoofdstuk 12 in: Wilterdink en Van Heerikhuizen, Samen­levingen. Groningen: Wolters-Noordhoff, pp. 367-391.

“Ten geleide”. (Inleiding tot de bundel van A.M.J. de Keyser, Afstand en intimiteit.) Amsterdam: Publicatiereeks van het Sociologisch Instituut van de Universiteit van Amsterdam.

Redactie, samen met Nico Wilterdink, van: Samenlevingen. Een verken­ning van het terrein van de sociologie. Groningen: Wolters-Noordhoff.

 

1986

” ‘O, wat vreselijk interessant! Daar word ik lid van!’ Een terugblik op vijftig jaar NSAV”. In: Sociodrome, 11, nr. 2, pp. 2-10. Herdrukt in: Sociodata, Nieuwsbrief van de Vlaamse vereniging voor sociologie, 9, nr. 2, pp. 2-12.

 

1987

W.A. Bonger, socioloog en socialist (Academisch Proefschrift, verde­digd aan de Universiteit van Amsterdam op 10 april 1987). Groningen: Wolters-Noordhoff/Forsten.

(met Nico Wilterdink), “De constructies van Nijhoff”. In: Sociodrome, 12, nr. 2, pp. 11-12.

“Van Heek bestudeerde 35 jaar lang ongelijkheid” (Necrologie van F. van Heek). In: De Volkskrant, 8 januari.

“In gesprek met Van Doorn”. In: Sociologisch Tijdschrift, 14, nr. 1, pp. 142-149.

“Starheid maakte deel uit van zijn kracht – onverzettelijk­heid” (Interview door Paul Damen naar aanleiding van de ver­schijning van 1987a). In: Folia Civitatis, 10 april, pp. 5-6.

“Harder, ik hoor U niet” (Recensie van De geschiedenis van Norbert Elias en van J. Goudsblom, De sociologie van Norbert Elias). In: NRC-Handelsblad (Z-supplement), 20 juni, p. 4.

“Een socioloog in Siena” (Recensie van: Bram Kempers, Kunst, macht en mecenaat).In:Elsevier, 43, nr. 27 (4 juli 1987), pp. 66-68.

“Prof. Dr. E.W. Hofstee (1909-1987): produktieve pionier.” In: NRC-Handelsblad, 17 december 1987, p. 7.

 

1988

“De actualiteit van de Frankfurter Schule”. In: De volkskrant. 26 november 1988.

“Hilda Verwey: Strijdbaar en omstreden”. In: De Volkskrant. 51 oktober 1988.

 

1989

“Niet voor eigen parochie. Recensie van het achtste jaarboek voor het democratisch socialisme.” In: Socialisme en democra­tie. 46e jrg., nr. 9. pp. 294-296.

“Genieten van kunst als religie van intellectuelen. Interview met Pierre Bourdieu.” In: De Volkskrant. 25 november 1989. p. 25.

(met Nico Wilterdink:) Samenlevingen, een verkenning van het terrein van de sociologie. Geheel herziene tweede editie.

 

1990

“Consensus in de sociale wetenschappen en ideologie als kooi van Faraday”. In: F. Bovenkerk e.a. (red.), Wetenschap en Partijdigheid. Opstellen voor André J.F. Köbben. Assen/Maas­tricht: Van Gorcum, 1990. pp. 299-306.

“In memoriam W.A. Bonger”. Inleiding bij de eerste W.A. Bon­ger-lezing op 14 mei 1990. Gepubliceerd als brochure samen met: Stanley Cohen, Intellectual Scepticism and Political Commitment. Amsterdam: Stichting W.A. Bonger-lezingen, 1990.

“De rechtsverzorgers en de maatschappij”. Tijdschrift voor Crimino­logie. (Themanummer gewijd aan de beleidsnota “Recht in beweging” van het Ministerie van Justitie) jrg. 32, nr. 4. pp. 284-291.

G. Hekma, A. van Stolk, B. van Heerikhuizen en B. Kruithof (red.), Het verlies van de onschuld. Seksualiteit in Neder­land. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1990. 213 pags.

F. van den Burg, H. van Dulken, B. van Heerikhuizen, W. Oos­terbaan Martinius en C. Smithuijsen, Kunst en beleid in Neder­land 4. Amster­dam: Boekmanstichting/Van Gennep, 1990.

 

1991

“De machtige maecenas”. Bespreking van: C.S. Smithuijsen e.a. (red.), De hulpbehoevende maecenas. In: Boekmancahier, nr. 7. maart 1991. pp.61-64.

“Antwoord aan Bram Kempers”. In: Boekmancahier, nr. 8, juni 1991, p. 207.

“Haarden van zinderende sociaal-wetenschappelijke activiteit.” Bespre­king van: Sjaak Koenis, Tussen marge en professie. In: De Volkskrant. 3 augustus 1991.

 

1992

“De dictatoriale kant van de anti-autoritaire Frankfurter Schule”. Bespreking van: Bertus Mulder, Andries Sternheim, een Nederlandse vakbondsman in de Frankfurter Schule. In:De Volkskrant. 7 maart 1992.

Dieren en mensen: moderne veranderingen in de codes voor de omgang met dieren.” Paper voor de sociaal-wetenschappelijke studiedagen, april 1992.

 

1993

(Redactie, met F. van den Burg, J. Kassies e.a.) Kunst en Beleid in Nederland 5. Amsterdam: Boekmanstichting/Van Gennep, 1993.

(Redactie, met N. Wilterdink), Samenlevingen, een verkenning van het terrein van de sociologie. Groningen: Wolters Noordhoff. Derde herziene druk.

 

1994

De oprechte Nederlander. (Theorieën over nationaal karakter en de Nederlandse theater-traditie) In: Arthur Sonnen e.a. (red.), Theaterfestival. Stichting Het Theaterfestival.

“Iconen van vooruitgang. Weerstanden tegen consumptie-artikelen in de opstandige bewegingen van de jaren zestig.” Paper op de conferentie Moderniteit en Postmoderniteit. SISWO, 27-28 oktober, 1994.

 

1995

J. Goudsblom, Bart van Heerikhuizen en Johan Heilbron (red.), Hoofdstukken uit de sociologie. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995.

Fenna van den Burg, Flip Bool, Bart van Heerikhuizen e.a. (red.), Stilstaande beelden. Kunst en Beleid in Nederland, 7. Boekmanstichting/Van Gennep, 1995.

 

1996

“Maatschappijvisies in de klassieke sociologie: Emile Durkheim.” In: Jacques van Hoof en Joris van Ruysseveldt (red.), Sociologie en de moderne samenleving. Boom: Open Universiteit, 1996. pp. 115-132.

“Maatschappijvisies in de klassieke sociologie: Max Weber.” In: Jacques van Hoof en Joris van Ruysseveldt (red.), Sociologie en de moderne samenleving. Boom: Open Universiteit, 1996. pp. 133-152.

“Maatschappijvisies in de klassieke academische sociologie: Georg Simmel.” In: Jacques van Hoof en Joris van Ruysseveldt (red.), Sociologie en de moderne samenleving. Boom: Open Universiteit, 1996. pp. 153-167.

‘Maar dan over Steinmetz…’, Voordracht op 26 maart 1996 in de promotieclub van J.Goudsblom.

“W.A. Bonger, 1876-1940.” In: Facta, jrg. 4, nr. 2. pp. 22-25.

“Oorlog in de sociologie, sociologie in de oorlog”. In: Facta, jrg. 4, nr. 4. pp. 15-16.

(met Bernard Kruithof, Kees Schmidt en Egbert Tellegen) Redactie van de bundel: Milieu als mensenwerk. Groningen: Wolters Noordhoff, 1996. pp. 7-11.

“Social Cohesion and Modernity: Durkheim, Simmel, Bauman and Elias on Social Integration. Lezing, European Council, Boedapest, november 1996.

 

1997

`Ter voorkoming van misverstand. Goudsblom als collegedocent.’ In: Nico Wilterdink, Johan Heilbron en Abram de Swaan, Alles verandert. Opstellen voor en over J. Goudsblom. Amsterdam: Meulenhoff, 1997. pp. 58-67.

`Figuraties van zelfredzaamheid.’ In: Kees Schuyt (red.), Het sociaal tekort. Veertien sociale problemen in Nederland. Amsterdam: de Balie, 1997. pp. 184-193.

`De retoriek van de zelfredzaamheid.’ In: Tijdschrift voor de sociale sector. 51ste jaargang, nr. 11, november 1997. pp. 4-11.

`Lego past niet op meccano. Dertig jaar sociologisch theorieënpluralisme’. In: Bart van Heerikhuizen, Erik Fiechter en Dieteke van der Ree, Tegenvoeters. Een vriendenboek voor Piet Nijhoff. Amsterdam: Het Spinhuis, 1997. pp. 173-186.

[Samen met Dieteke van der Ree en Erik Fiechter:] Redactie van: Tegenvoeters. Een vriendenboek voor Piet Nijhoff. Amsterdam: Het Spinhuis, 1997.

Een debat met Kees Schuyt. In: Sociale cohesie en sociaal beleid. Drie publiekscolleges in De Balie door Kees Schuyt. Discussieverslagen: Jannetje Koelewijn. Amsterdam: De Balie, 1997.

 

1998

Redactie, met K. Bruin, B. Kruithof en W. Oosterbaan: Mensen kijken, fotografische beschouwingen. Boekaflevering van het Amsterdams Sociolgisch Tijdschrift. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1998. 181 pags.

`Het beeld van de tijd in het landschap van de stad.’ In: K. Bruin, e.a. (red.), Mensen kijken, fotografische beschouwingen. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1988. pp. 79-82. 4 pags.

“De universiteit is een heel teer instituut’, een gesprek met professor A.N.J. den Hollander in de zomer van 1975.’ In: Anne Gevers (red.), Uit de zevende. Vijftig jaar politieke en sociaal-culturele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam: Het Spinhuis, 1998. pp. 24-35. 12 pags.

‘Paula Jones en Tocqueville’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 1, nummer 2. januari/februari 1998. pp. 2-5.

‘Diës irae’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 1, nummer 3. mei/juni 1998. pp. 32-34.

‘Born at the right time?’. In Sociologisch Mokum, Jaargang 2, nummer 1. november 1998. 22-23.

 

1999

(red., met N, Wilterdink), Samenlevingen. Een verkenning van het terrein van de sociologie. Groningen: Wolters-Noordhoff, vierde herziene druk. (469 pp.)

`Bevolking’ In: idem, pp. 245-270.

(met N. Wilterdink), `Het terrein van de sociologie’. In: idem, pp. 13-39.

(met N. Wilterdink), `Over sociologie: theorie, onderzoek, toepassing’. In: idem, pp. 373-395

`Zorg goed voor jezelf… en voor elkaar. Sociologische kanttekeningen over zelfredzaamheid, individualisering en de maatschappelijke aspecten van het opvoeden.’ In: Opvoeden en opgroeien in 2000. Leeuwarden: Equa, 1999

‘Fifty-seven channels and nothin’on’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 2, nummer 2. februari 1999. pp. 13-14.

‘De prachtige machine van Gutenberg’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 2, nummer 3. april 1999. pp. 27-28.

‘Umso schlimmer für Popper’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 2, nummer 4. Themanummer erotiek. Juni 1999. Pagina 31-32. [Titel boven het stuk: ‘Bart peinst over Popper en Porno.’]

‘De stem van Durkheim’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 3, nummer 1. Dubbeldun vakantienummer. September 1999. pp. 20-21.

‘Haalt de self-fullfilling prophecy het jaar 2000?’ In: Sociologisch Mokum, Jaargang 3, nummer 6 [nu tellen ze weer door vanaf jaargang 2] november 1999. pp. 29-30.

 

2000

‘Sociaal evolutionisme in de vormende jaren van de sociologie, in het bijzonder in Nederland.’ In: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, themanummer evolutie. Jrg. 27, nr. 1-2. Augustus 2000

‘Weg van de toekomst’. Voordracht voor de negende sociaal-wetenschappelijke studiedagen op 2 en 3 mei 2000 in Amsterdam. Uitgesproken op 2 mei als openingslezing. Gepubliceerd als:  `Weg van de toekomst. Over het voorspellen in de sociologie.’ In: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift. Jaargang 27, nr. 4, december 2000, pp. 411-424

‘De nostalgische inspiratie’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 3 (1999-2000), nummer 3, februari 2000. pp. 27-28. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 184-188.

‘Kijk, aardige man. Kijk, nóg een aardige man’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 3 (1999-2000), april 2000. pp. 29-30

‘Praten over Tori Amos in het opschepperskapitalisme’. In: Sociologisch Mokum. 2000

‘Volkseigen’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 4 (2000-2001), november 2000. pp. 21-22.

 

2001

‘Chicken run’. Lezing, januari 2001, in de filmzaal van Museum NEMO in Amsterdam, ter inleiding van de film Chicken Run. Later gepubliceerd in: Sociologisch Mokum, Jaargang 4 (2000-2001), januari/februari 2001. pp. 20-21. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 93-98.

‘Tussen de boxen’. In: Sociologisch Mokum Jaargang 4 (2000-2001), maart 2001. pp. 20-21. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 117-121.

‘Het kroost der slappelingen’. In: K. van Dam e.a. (red.), Toekomstbeelden/Perspectives on the Future. Jaarboek van de Universiteit van Amsterdam 2000/2001. Amsterdam: Vossiuspers, 2001. pp. 44-49. Herdrukt in: Sociologisch Mokum, Jaargang 13 (2009-2010), nr. 5 (Thema Sociobiologie), mei 2010, pp. 28-29. Herdukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 23-27.

‘Ter verdrijving van melancholie.’ In: Léon Deben, Heleen Ronden en Ineke Teijmant (redactie), Doormodderen en beentje lichten. Dossier Van der Weiden (Vriendenboek ter gelegenheid van het afscheid van de stadssocioloog Johannes van der Weiden). Amsterdam: Het Spinhuis, 2001. pp. 52-60.

 

2002

‘Toespraak bij de begrafenis van Piet Nijhoff in de kerk van Driehuis’, 23 maart 2002

‘In het echt is ze nog veel mooier.’. In: Sociologisch Mokum,Jaargang 2001-2002, nummer van april 2002. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 75-80.

‘Armoede en rijkdom in de Nederlandse sociologie.’ Eerste helft van de inleidings-toespraak voor de Tiende Sociaal-wetenschappelijke studiedagen op 30 mei 2002. De tweede helft van deze inleiding werd verzorgd door professor J. Dronkers.

’De pornografische wortels van de sociologie’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 6 (2002-2003), nummer 1. november 2002. pp. 28-30. [Gepubliceerd onder de titel: ‘Sociologie was pornografie’] Herdrukt onder de titel ‘De pornografische wortels van de sociologie’ in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 148-153

 

2003

‘Wolframs remedie tegen slapeloosheid.’ In: Sociologisch Mokum, Jaargang 2002-2003, nummer van maart 2003. pp. 23-25.

‘Waarom het goed is dat aan de UvA sociologie en niet-Westerse sociologie/Culturele Antropologie nauw verbonden zijn.’ Toespraak voor de studentenverenigingen sociologie en antropologie in het kader van het zogenaamde estafettecollege, 2003.

‘Wij zijn bang’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 2002-2003, nummer van juni 2003. pp. 24-26. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 68-74

‘Margarita’s drinken in Rosa’s Cantina’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 5, nummer 1, november 2003. pp. 25-27.

 

2004

‘Open brief aan mijn vriend Kees Bruin’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 5, 2003-2004, nummer 2, maart 2004. pp. 32-34.

‘Digitale kruisvaarders’ (Ik weet niet zeker of dat in Sociologisch Mokum is gepubliceerd.In Multo340.04.doc van 1 juni 2004 schrijf ik erover: ‘Het onderstaande stukje, een bewerking van Multo236.04 van 14 april 2004, getiteld Antisemitisme op het internet, heb ik afgelopen nacht opgestuurd naar de redactie van Sociologisch Mokum)

‘Het naar boven vallende kwartje.’ In: Simon Knepper en Johan Kortenray (red.), De vreugdeloze wetenschap, waarom nieuwe inzichten vaak weerstand wekken. Amsterdam: Meulenhoff, 2004. pp. 150-159.

‘Maar ik ben groter dan jij’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 2004-2005, Nummer 5. november 2004. pp. 44-46. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 34-39.

‘De voorgeschiedenis van het AST’. In: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift. (Themanummer: Nico Wilterdink en Bart van Heerikhuizen (red.), Het laatste nummer.) Jaargang 31, Nummer 4, 2004. pp. 438-447

Voordracht ter inleiding van de film Les Glaneurs et la Glaneuse van Agnes Varda, 2004. Voor het eerst gepubliceerd op mijn WordPress-site, 4 februari 2013.

Voordracht op de Rietveld Academie in het kader van een lezingenreeks over Het Zelf, getiteld: Wat is ik? (2004)

 

2005

‘Anders dan’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 2004-2005. Nummer 6. januari 2005. pp. 52-53.

‘Het verschil tussen een echte bul en namaak’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 2004-2005, nummer 9. juli 2005. pp. 41-42.

Lezing over: Ed van der Elsken: Welkom in het leven, lieve kleine en Een fotograaf ziet Amsterdam. 3 oktober 2005.

‘Moed moet’. Lezing in de Aula van de Universiteit van Leiden voor het 26e Symposium van de Veer-Stichting, 5 oktober 2005.

‘Moet moed?’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 2005-2006, nummer van november 2005. pp. 40-41.

‘De rol van de OC in de kwaliteitszorg’ Lezing voor de landelijke studenten-vakbond, de Lsvb, Utrecht, 2005.

 

2006

Toespraak bij de presentatie van het boek Wij zijn Nederland, Moslima’s over Ayaan Hirsi Ali van Yolanda van Tilborgh (Amsterdam: Van Gennep, 2006 Amsterdam), Pakhuis De Zwijger, 2006

‘Toen en thans’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 2005-2006, nummer van januari 2006, pp. 40-41.

‘De illusie van het vlieden van de tijd’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 2005-2006, nummer 12, maart 2006. pp. 28-29. Later gepubliceerd als: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 13-18

Voordracht in Utrecht over het video college-opname project. Case 1 tijdens de preconferentie onderwijsdagen, sessie van Maaike van Leijen-de Vos (UvA) en Jan Tijmen Goldschmeding (VU).De grenzeloze collegezaal: captured lectures en wat doen we ermee? 2006.

‘Op naar 56-Up’. In: Facta, jaargang 14, nummer 1. maart 2006. p. 3.

‘Een brutaal mailtje’In: Sociologisch Mokum, nummer 13. mei 2006. pp. 28-29.

‘Geef de OC het instemmingsrecht! Of toch maar niet?’ In: Sociologisch Mokum, Jaargang 2005-2006, nummer 14. juli 2006. pp. 32-33.

‘Waarheen voert de weg?’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 10, nummer 1. september 2006. pp. 32-33.

‘Stof voor sociologen’. In: Facta, jaargang 14, nummer 3. september 2006. p. 21.

‘Video-opnames in de collegezaal’. In : Sociologisch Mokum. Jaargang 10, nummer 2. december 2006. pp. 48-49

 

2007

‘Is religie de energiebron achter civilisatieprocessen?’ In: Sociologisch Mokum, themanummer energie. Jaargang 10 (2006-2007), nummer 3. Januari 2007. pp. 52-53. Herdrukt in: Sociologisch Mokum. Intreenummer. 13e Jaargang, nummer 1, september 2009, pp.34-35. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. Pp. 18-22.

‘Doordrenkt van tijd, ruimte en samenleving’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 10, nummer 4, februari 2007. pp. 32-33.

Lezing. Voor de biografiegroep met Christien. 2007

Lezing: God en alle ellende in de wereld. Prinsengrachtkerk, najaar, 2007

‘Video in de collegezaal’. In: Facta, jaargang 15, nummer 1. maart 2007. p. 21.

Het applaus’. In: Ineke Teijmant (red.), De samenleving ligt op straat, essays voor Léon Deben. Apeldoorn/Antwerpen: Het Spinhuis, 2007. pp. 146-148. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 56-59.

‘Verontmenselijkte stemmen’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 10 (2006-2007), nummer 5. Juni 2007, pp. 32-33. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013, pp. 128-131.

‘All you need is love’. In: Sociologisch Mokum, Speciaal introductienummer voor de eerstejaars. Jaargang 10, nummer 6. Augustus 2007, pp. 20-21.

‘The Dutch Yesterday and Today’, Introductory Speach for the foreign students in Amsterdam, at the Official Welcome, organized by the International Student Network, in theAuditoriam, the Lutheran Church, Amsterdam, January, 27, 2011

‘Een venster op de wereld’. In: Facta, jaargang 15, nummer 3. september 2007. p. 11.

Mijn vertaling van de mooiste regels uit het werk van Simmel. Het stuk staat in de map 2007 onder de titel: Het Simmel citaat .07.

Twee inleidingstoespraken tot de beginnende eerstejaars. Dit stuk zit in map 2007 onder de titel: Introductiedag sociologie toespraken.07/

‘Oefeningen in geluk’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 11, nummer 1. september 2007, pp. 36-37. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013, pp. 178-183.

‘Honderd jaar sociologie-onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam.’ Lezing ter gelegenheid van de oprichting van de Kring van Amsterdamse Sociologen (KAS) binnen de Amsterdamse Universiteits Vereniging (AUV) op 10 november 2007 in zaal D008 van de Oude Manhuis Poort

Lezing bij de oprichting van de KAS over de KAS 2007. 10 november 2007. Oude Manhuis Poort. Zit in map 2007 onder de titel: Lezing over de KAS zelf.

‘Een gevoel van trots’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 11 (2007-2008), nummer 2, december 2007, pp. 34-39.

 

2008

‘Opkomst en ondergang van Jonestown: een Amerikaans verhaal’. In: Sociologisch Mokum, themanummer:De Rise & Fall van de VS. Jaargang 11 (2007-2008), nummer 3. januari 2008. pp. 42-43. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 104-109.

‘De Christen-Unie-jongen en het porno-meisje’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 11 (2007-2008), nummer 4 [op de cover staat abusievelijk: jrg. 11, nr. 3], april 2008. pp. 38-39. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 139-144

‘Brave new world’. In: Facta, jaargang 16, nummer 1. april 2008. p. 15.

‘De vriendelijkste protestbeweging van Nederland’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 11, nummer 5, juni 2008. pp. 42-43. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 63-67.

Wie alleen zijn eigen vak kent, kent ook dit niet. Toespraak bij de onthulling van de nieuwe site van Blind op 24 september 2008 [te vinden onder de naam: Wie alleen zijn eigen vak kent, kent ook dit niet in map 2008]

‘Mevrouw en meneer Zumpolle’. In: Facta, jaargang 16, nummer 3. oktober 2008 p. 23. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 139-147.

‘De Enkhuizer Almanak’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 12 (2008-2009), nr. 1. oktober 2008. pp. 42-43. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 162-167.

‘Sociale cohesie in de klassieke sociologie.’ Lezing voor de SP op 6 november 2008.

 

2009    ‘De lichtstad en de oliecrisis’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 12 (2008-2009), nr. 2. januari 2009. pp. 34-35,. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: Ambo, 2013. pp. 84-89.

`Boeken’. In: Sociologie Magazine. jaargang 17, nummer 1. maart 2009. p. 7

‘Drie meesters van de achterdocht’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 12 (2008-2009), nr. 3. mei 2009. pp. 42-43.

‘Bewegende beelden in het onderwijs’. In: Sociologie Magazine. jaargang 17, nr. 3. september 2009. p. 9

‘Overvloed en onbehagen in 1897 en 1965’. Over Provo en consumptie-producten. Notities voor een dag met discussies over overvloed. Georganiseerd voor 19 september 2009 in de Amsterdamse Stadsschouwburg door een groep jonge mensen die zich chaoten noemden. Maar de discussiedag ging niet door.

‘De prachtige machine van Gutenberg, deel twee’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 13 (2009-2010), nummer 2, oktober 2009. pp. 42-43.

‘Karl Marx als één van de drie meesters van de achterdocht.’ Notities voor een lezing voor de honours-studenten van de UvA., najaar 2009.

‘Schande!’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 13 (2009-2010), nummer 3, december 2009, pp. 46-47.

 

2010

‘Zien is kennen’. In Sociologie Magazine. Jaargang 18, nummer 1, maart 2010, p. 10

‘Sociologisch overwegingen bij mijn 62ste verjaardag’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 13 (2009-2010), nummer 4, mei 2010. Pp. 45-47. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 168-175.

‘The Long Lines’. Engelstalige lezing in een reeks met de naam The Last Lecture, georganiseerd door studenten van de Liberal Arts and Sciences in zaal DZ1 (Gebouw Dante) van de Katholieke Universiteit van Tilburg, 20 mei 2010.

‘Het lijkt nét kunst’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 13 (2009-2010), Nummer 6, juni 2010. pp. 46-47. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 51-55.

‘Beromünster’. Over internetradio. In: Sociologie Magazine. Jaargang 18, nr. 3, september 2010. p.10.

‘Uit ons Krijtland’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 14 (2010-2011), nr. 1, oktober 2010, pp. 45-46. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 157-161.

‘Authenticiteit’ Lezing voor de Stichting CREA, Amsterdam, 6 december 2010

‘De schellen van de ogen’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 14 (2010-2011), nummer 2, december 2010. pp. 38-39

‘Over de film Svyato van Victor Kossakovsky.’ Notitie voor een voordracht voor de Amsterdamse sociologie-staf, ter inleiding van de film Svyato. Spinhuis, 22 december 2010

 

2011

‘De McDonaldisering van de Universiteit’ Toespraak voor circa 300 studenten in zaal D109 om twee uur in de nacht van 19 op 20 januari 2011. (Tekst niet uitgeschreven, maar er is wel een PowerPoint-presentatie van en het hele college staat op Youtube.)

‘Discovering the Dutch’. Introductory Speach for the foreign students in Amsterdam, at the Official Welcome, organized by the International Student Network, in the church De Duif, Amsterdam, January, 27, 2011

‘Be Kind, Rewind’. Inleiding en nawoord bij de film Be Kind, Rewind van Michel Gondry (2008), vertoond voor de eerstejaars-studenten in de sociologie in de VOC-zaal van het Oost Indisch Huis op 2 februari 2011.

‘Voorwoord’. In: De Carrièrekrant, sociologie. Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam, februari 2011, p. 2.

‘Op mijn hurken’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 14 (2010-2011), nummer 3, februari 2011, pp. 38-39.

‘Het bezitten van muziek: einde van een illusie.’ In: Sociologie Magazine. Jaargang 19, nummer 1, maart 2011, p. 20. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 122-124.

‘Academische ontwikkeling’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 14 (2010-2011), nummer 4, april 2011, pp. 34-35.

‘The Importance of the Body in the work of Norbert Elias.’ Lecture, delivered in collaboration with Bowen Paulle, for the Research Group of Cultural Sociology. Het Spinhuis, Amsterdam, April, 20th, 2011.

B. Paulle, B. van Heerikhuizen and M. Emirbayer, ‘Elias and Bourdieu’. In: S. Susen & B.S. Turner (Eds.), The legacy of Pierre Bourdieu: critical essays (Key issues in modern sociology) (pp. 145-172). London: Anthem, 2011.

‘The Body and Learning in Elias and Bourdieu’. Lecture, delivered in collaboration with Bowen Paulle, on the Day of Sociology. Ghent, Belgium, May, 26th, 2011.

‘Een tweesnijdend zwaard’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 14 (2010-2011), nummer 5, juni 2011. pp. 42-43.

‘Nico’s tiental’. In: C. Brinkgreve e.a. (red.), Cultuur en ongelijkheid. (Vriendenboek voor Nico Wilterdink). Diemen: AMB, 2013. pp. 290-296.

‘Populisme, Internet, Amsterdam’. Drie praatjes op de Check je keuze dag. Roeterseiland, Amsterdam, 17 juni 2011.

‘De kwaliteit van het academisch onderwijs in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam.’ Toespraak voor het docentencorps van de sociologie-afdeling van de UvA. Het Spinhuis, Amsterdam, 17 juni 2011.

‘What foreign students in the Netherlands should know about Dutch professors and Dutch students.’ Lecture for the foreign MA-students, De Rode Hoed, Amsterdam. August 23, 2011.

‘In Praise of Slow Science and Slow Education. Acceptance Speech at the Anouncement of the AUC Teacher of the Year Award, 2011, during the second AUC Diës Natalis, Auditorium of the University of Amsterdam, 22 September 2011.

‘Cold case investigations in academia’. In: Sociologie Magazine. Jaargang 19, nummer 3, september 2011. P. 6.

‘Fascinerende tijden.’ Over falsificatie, demarcatie en Popper. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 15 (2011-2012), nr. 1, oktober 2011. pp. 41-42.

‘‘Forever.’ Inleiding bij de film Forever van Heddy Honigmann.’ Voordracht op de filmavond, georganiseerd door de studievereniging van sociologiestudenten ‘SEC’. Amsterdam, Oude Manhuis Poort, zaal C317, 22 november 2011. (Op de blog-site voorzien van een naschrift.)

‘‘O amor natural.’ Inleiding bij de film O amor natural van Heddy Honigmann.’ Voordracht op de filmavond, georganiseerd door de studievereniging van studenten Algemene Sociale Wetenschappen, ‘Pegasus’. Amsterdam, PC-Hooft-huis, zaal 1.04, 1 december 2011.

‘Wat sociologen kunnen leren van Heddy Honigmann.’ In: Sociologisch Mokum, Jaargang 15 (2011-2012), nummer 2, december 2011. pp. 37-38. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 99-103.

 

2012

‘Figuraties van zelfredzaamheid, na 15 jaar.’ Lezing voor de Stichting Impuls. Amsterdam, 11 januari 2012.

‘Over tijd.’ Inleiding voor de studentenvereniging van Algemene Sociale Wetenschappen, Amsterdam, Oost-Indisch Huis, Bewindhebberszaal, 28 februari 2012.

‘Bange tijden’. In: Sociologie Magazine. Jaargang 20, nummer 1, maart 2012. p. 27. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 81-83.

‘Krokodillen in de Apple Store’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 15 (2011-2012), nummer 4, april 2012. Pp. 45-46. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 132-136.

B. Paulle, B. van Heerikhuizen & M. Emirbayer (2012). Elias and Bourdieu. Journal of Classical Sociology, 12(1), 69-93, 2012

‘Geïnternaliseerde protocollen.’ In: Sociologie Magazine. Jaargang 20, nummer 2, juni 2012. p. 17.

‘Knapper dan ik ben’. In: Sociologisch Mokum, Jaargang 15 (2011-2012), nummer 5, juni 2012. pp. 34-35.

‘Wij zijn bang’. Column uitgesproken in het programma Swammerdam op het radiostation AmsterdamFM op zondag, 10 juni 2012.

‘Sociologie, prostitutie, het WereldKampioenschap voetbal’. Drie praatjes op de Check je keuze dag. Roeterseiland, Gebouw M, Amsterdam, 13 juni 2012.

(with Bowen Paulle). ‘The Bodily Dimension of Learning in Elias and Bourdieu’ Presentation and a paper during the International Conference, Reinventing Norbert Elias. University of Amsterdam, 22 and 23 June, 2012. Session 5: the Trained Body, June 23, OMHP, Room C0.23.

N.A. Wilterdink en B. van Heerikhuizen (red.), Samenlevingen. Inleiding in de sociologie. Herziene zevende editie. Groningen: Noordhoff, 2012

‘What studying in the Netherlands means for foreign students… seen from the sunlit vantage point of the Amsterdam Westerkerk.’ ISN-speach for the foreign students, Westerkerk, Amsterdam, August, 21, 2012

‘De zegen en de vloek van echtscheiding.’ In: De Last van het verleden, Vriendenboek voor Rineke van Daalen. September 2012.

‘Een generatie sociologen loopt naar de uitgang’. Afscheidstoespraakje voor Rineke van Daalen op haar afscheidscongres De last van het verleden. Amsterdam, Piramidezaal, Atrium, 21 september 2012. Herdrukt in: Sociologisch Mokum. [Titel: ‘Afscheid’] Jaargang 2012-2013, nummer 1, september 2012. p. 37.

‘Een los contactje’. In: Sociologie Magazine. Jaargang 20, nummer 3, september 2012, p. 27. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 125-127.

‘De stem van Durkheim’. Column uitgesproken in het programma Swammerdam op het radiostation AmsterdamFM op zondag, 18 november 2012.

‘Humor in de collegezaal’. Column, uitgesproken in het programma Swammerdam op het radiostation AmsterdamFM op zondag, 23 december 2012.

‘De achtste hoofdzonde’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 2012-2013, nummer 2. [Thema: de zeven zonden.] December 2012. pp. 44-46

‘Vertrouwen’. In: Sociologie Magazine. Jaargang 20, nummer 4, december 2012. p. 29. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 176-177.

 

2013

‘Voor de onttovering’. Column, uitgesproken in het programma Swammerdam op het radiostation AmsterdamFM op zondag, 27 januari 2013.

‘Jonestown’. Column, uitgesproken in het programma Swammerdam op het radiostation AmsterdamFM op zondag, 24 februari 2013.

‘Body and Soul’. In: Sociologie Magazine. Jaargang 21, nummer 1, maart 2013. P. 27. Herdrukt in: Bart van Heerikhuizen, Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 48-50.

‘Mensen op de maan’. Column, uitgesproken in het programma Swammerdam op het radiostation AmsterdamFM op zondag, 6 april 2013.

‘Ten geleide’. Inleiding tot het boek Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013. pp. 7-9.

Multoblaadjes. Diemen: AMB, 2013.

‘Ik kan het niet alleen.’ Afscheidscollege, uitgesproken op 11 april 2013 in de Aula van de Universiteit van Amsterdam door Bart van Heerikhuizen, ter gelegenheid van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en het daarmee gepaard gaande automatisch leeftijdsontslag. In: Sociologie. Jaargang 9, nummer 2, oktober 2013. pp. 173-184.

‘Twee minuten stilte’. Column, uitgesproken in het programma Swammerdam op het radiostation AmsterdamFM op 19 mei 2013.

‘Ouderen en onbehagen’. Lezing voor de Amsterdamse Universiteits Vereniging. Amsterdam, Oude Manhuis Poort, 1 juni 2013.

‘Stedelijk en Rijks’. Column, uitgesproken in het programma Swammerdam op het radiostation AmsterdamFM op 2 juni 2013.

‘Met een brok in de keel. Over de troonswisseling op 30 april 2013’ In: Sociologisch Mokum. Jaargang 2012-2013, nummer 5, juni 2013, pp. 30-31.

‘Vijf korte colleges voor de Universiteit van Nederland rond de theorieën van Emile Durkheim.’ Lezing in Club Air, Amsterdam, 18 juni 2013

‘Bofkont’. In: Sociologie Magazine. Jaargang 21, nummer 3, september 2013. p. 17.

‘Vrije wil. Een korte lezing op basis van vier stellingen’. Discussie-avond over vrije wil, georganiseerd door zes alumni-kringen binnen de Amsterdamse Universiteits Vereniging, met medewerking van Dick Swaab. Oude Manhuis Poort, 5 september 2013.

‘Toblerone’. Lezing op het congres voor schooldecanen, getiteld: ‘Studiekeuze: mijn moeder wil het’. Aula van de Universiteit van Amsterdam, 19 september 2013.

‘Bedacht op een ziekenhuisbed’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 2012-2013, nummer 1, oktober 2013. Pp. 40-41.

‘De geest van Tocqueville’. Column, uitgesproken in het programma Swammerdam op het radiostation AmsterdamFM op 10 november 2013.

‘Le Play en Multatuli’. In: Sociologie Magazine. Jaargang 21, nummer 4, december 2013. p. 17.

 

2014

‘Stop and Frisk’. Column, uitgesproken in het programma Swammerdam op het radiostation AmsterdamFM op zondag, 5 januari 2014.

‘Het belang van het hiernamaals.’ [Over: Samuel Scheffler, Death and the Afterlife. (The Berkeley Tanner Lectures). (edited by Niko Kolodny) Oxford/New York: Oxford University Press, 2013.] In: Sociologie Magazine. Jaargang 22, nummer 1, maart 2014, p. 17.

‘Het ultieme risico: een door mensen gemaakt zwart gat.’ Column uitgesproken in het programma Swammerdam op het radiostation AmsterdamFM op zondag, 16 februari 2014.

‘Mee moeten naar de Mattheus.’ Column, uitgesproken op 6 maart in het theater van Alkmaar voor TaqaDeVest voor een videoclip, die wordt meegestuurd met hun muziek-programma.

‘Bach zonder pruik’. Column, uitgesproken op 6 maart in het theater van Alkmaar voor TaqaDeVest voor een videoclip, die wordt meegestuurd met hun muziek-programma.

‘Over de voor- en nadelen van nieuwe onderwijs-technologieën’. Lezing voor Leidenhoven College, Amsterdam, 20 februari 2014

‘Over het smelten van tijd’. Stukje voor het vriendenboek voor Ana Miskovska, 28 februari 2014.

‘Angst’. Lezing voor de studenten op het Landelijk Sociologie Congres, georganiseerd door het Landelijk Overleg Sociologie (LOS) in het Academiegebouw in Utrecht op 12 maart 2014.

‘Ik heb eerbied voor jouw grijze haren.’ Over ouderen en arbeid. Lezing ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Senioren Studiekring Steenwijkerland (SSK) op 31 maart 2014 in Theater De Meenthe in Steenwijk.

‘Het probleem van Comte. Vier klassieke sociologen over godsdienst en individualisering’. Voordracht bij de opening van het ‘PaasCongres 2014’ van de studentenverenigingen GSVA en VGST op 3 april 2014 in Congrescentum Emmaus in Helvoirt.

‘Het probleem van Comte.’ Column voor het tijdschrift Sociologie Magazine. Opgestuurd op 2 april 2014.

‘Kamer 1.14.’ Bijdrage aan een boekje over het Spinhuis. Diemen: AMB, 2014.

‘Immuun’. Column, uitgesproken in het programma Swammerdam op het radiostation AmsterdamFM op zondag, 6 april 2014.

‘Wat kunnen studenten in de culturele antropologie van Heddy Honigmann leren?’ Lezing op het Kwakiutl congres voor CA/NWS studenten van de UvA, met zes fragmenten uit films van Honigmann. Crea, Amsterdam, 11 april.

‘De geest van Tocqueville’. In: Sociologisch Mokum. Jaargang 2013-2014, nummer 2, april 2014. pp. 34-37.